Produktów: (0)

Reklamacje w sklepie Shaggy Brown

Reklamacje w sklepie Shaggy Brown

 

I. Informacje ogólne

 

1. Towary oferowane w sklepie prezentowane są w języku polskim i są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Produkty objęte promocją cenową, ze względu na zbliżający się okres przydatności, są wyraźnie oznaczone i nie podlegają reklamacji z tego tytułu.

3. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.

4. Za wadę fizyczną uznaje się:

  • towar niezgodny z opisem,
  • towar, który nie ma właściwości jakie mieć powinien ze względu na cel albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
  • został wydany niekompletny

5. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient ma prawo skorzystać z rękojmi sklepu, a za wady fizycznie niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@shaggybrown.pl podając jako tytuł wiadomości słowo Reklamacja lub listownie na adres 00-746 Warszawa, ul. Noskowskiego 10/24.

7. Sklep ma obowiązek odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni pod rygorem uznania jej za uzasadnioną.

 

II. Uprawnienia Klienta w przypadku wady towaru

 

1. Klient, który zakupił towar wadliwy ma prawo, z tytułu rękojmi:

  • Rościć o usunięcie wady,
  • Rościć o wymianę towaru wolnego od wad,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru sprzedanego.

2. Sposób złożenia oświadczenia o usunięciu, wymianie, odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny powinien zostać złożony pisemnie.

3. Sklep zobowiązany jest wymienić lub naprawić wadliwy towar w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4. Jeżeli naprawa towaru lub wymiana jest niemożliwa Sprzedawca może odmówić Klientowi wymiany lub naprawy towaru. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Jeżeli Klient nie wskazał konkretnej kwoty, zapis powyższy nie ma zastosowania.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Za wadę istotną rozumie się wadę, która ogranicza lub uniemożliwia normalne korzystanie z towaru.

8. Wybór roszczenia pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z gwarancji a rękojmi należą do Klienta.

 

III. Czas trwania rękojmi

 

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi.

2. Jeżeli w ciągu roku od stwierdzenia wady Klient nie zawiadomi Sprzedawcy, traci on uprawnienie z rękojmi do usunięcia tej wady lub wymiany rzeczy. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru w terminie rocznym. Początek biegu terminu wyznacza dzień stwierdzenia przez Klienta wady rzeczy. Termin do złożenia oświadczenia albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania towaru Klientowi.

4. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

5. W razie dochodzenia przed sądem lub sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na skorzystanie z gwarancji, bieg terminu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań do niezwłocznego wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi.

 

IV. Obowiązki klienta w przypadku składania reklamacji

 

1. Klient zobowiązany jest do określenia wady reklamowanego towaru.

2. Klient zobowiązany jest do określenia sposobu roszczenia z tytułu rękojmi.

3. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru wraz dowodem zakupu, którym może być oryginał lub kopia paragonu lub faktury albo wyciąg bankowy potwierdzający płatność.

 

V. Koszty przesyłki reklamowanego towaru

 

1. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca.

2. Jeżeli Klient z tytułu rękojmi wybierze roszczenie o naprawę bądź wymianę towaru, koszty dostawy do Klienta ponosi Sprzedawca.

Dlaczego warto kupować w ShaggyBrown.pl?

Zapewniamy bezpieczne zakupy

Stawiamy na najwyższą jakość produktów

Rabaty dla stałych klientów

Służymy zawsze radą i pomocą