Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHAGGY BROWN

z dnia 1.05.2019

§1Definicje

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego shaggybrown.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shaggybrown.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą SHAGGY BROWN Magdalena Straszkiewicz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 §2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.shaggybrown.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.shaggybrown.pl, prowadzony jest przez SHAGGY BROWN Magdalenę Straszkiewicz, z siedzibą w Warszawie, 02-746, ul. Noskowskiego 10/24 o numerze NIP 951-154-88-38 i nr REGON 146249172.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią internet wraz z transmisją danych
  2. w przypadku komputerów deskop - przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera (w wersjach wyższych od 30), MS Internet Explorer (w wersji 11 i wyższych), Microsoft Edge (w wersji 12 i wyższych),  Safari (w wersjach wyższych od 7)
  3. przeglądarki mobilne: IOS Safari (w wersji 8 i wyższych), Android (w wersji wyższej od 4.4), Blackberry (w wersji 10 i wyższych), Opera Mobile (w wersjach wyższych od 12),  Android Chrome ( w wersji 62 i wyższych)
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SHAGGY BROWN Magdalena Straszkiewicz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.shaggybrown.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.


§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Sklep internetowy shaggybrown.pl oferuje towary zoologiczne dla psów i kotów. Sklep nie zajmuje się sprzedażą zwierząt. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu świadczy bezpłatne usługi założenia konta oraz jego prowadzenie, korzystanie z usług Koszyka, przeglądanie towarów umieszczonych w sklepie.
 2. Korzystanie ze Sklepu oraz zawarcie umowy sprzedaży nie wymaga rejestracji i założenia konta. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży bez rejestracji. W tym celu niezbędne jest jednak podanie podstawowych danych do zrealizowania umowy, a są to:
  1. dane do wystawienia dowodu zakupu i do dostawy - imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym w przypadku osoby fizycznej lub nazwa firmy, NIP i dokładny adres z kodem pocztowym - w przypadku firmy
  2. dane do dostawy - jeżeli adres nie jest tożsamy z danymi do wystawienia dowodu zakupu 
  3. dane kontaktowe - adres email i numer telefonu
 3. Dla zarejestrowanych klientów Sklep świadczy bezpłatnie usługi: podtrzymania towarów umieszczonych w koszyku nawet po zamknięciu sesji przeglądarki, pod warunkiem, że towary te zostały umieszczone w Koszyku lub w ulubionych, przechowywanie i udostępnianie zalogowanemu Klientowi historii zamówień, możliwość zmiany danych Klienta, adresu dostawy, zmiany hasła konta Klienta a także zalogowani Klientami objęci będą dodatkowymi profitami w postaci kodów rabatowych czy programu lojalnościowego, jeżeli takie zostaną wprowadzone w sklepie. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.shaggybrown.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. spodziewanego czasu dostawy,
  6. uwagi dla sklepu, kuriera oraz możliwość wybrania formy potwierdzenia zakupu (paragon, faktura VAT w formie elektronicznej bądź drukowanej)
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" 
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SHAGGY BROWN Magdalena Straszkiewicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§5. Realizacja zamówień

 1. Przystąpienie do realizacji zamówienia zależne jest od wybranej formy płatności przy zawarciu Umowy sprzedaży:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą - w chwili autoryzacji, w tym samym lub kolejnym dniu roboczym, chyba że w karcie produktu zaznaczono inaczej,
  2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze u kuriera  - w tym samym lub kolejnym dniu roboczym, chyba że w karcie produktu zaznaczono inaczej oraz po weryfikacji poprawności danych adresowych, jeśli taka weryfikacja jest konieczna,
  3. w przypadku zamówień płatnych gotówką lub kartą płatniczą w punkcie - w tym samym lub kolejnym dniu roboczym, chyba że w karcie produktu zaznaczono inaczej
  4. w przypadku zamówień płatnych tradycyjnym przelewem bankowym - po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu, zgodnej z wartością zamówienia lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty za zamówienie drogą elektroniczną na adres biuro@shaggybrown.pl
 2. Przystąpienie do realizacji zamówienia nie jest tożsame z wysłaniem zamówienia. Zamówienie zostaje wysłane przez Sklep w momencie skompletowania wszystkich składników zamówienia, jeśli umowa sprzedaży obejmuje więcej niż jeden towar. 
 3. W przypadku niedostępności jakiegokolwiek towaru objętego zamówieniem, bądź też towaru, których status w karcie produktu określa czas realizacji (oczekiwania na towar), a czas ten może ulec znacznemu wydłużeniu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sklep o tym fakcie w celu podjęcia decyzji dalszego postępowania w celu realizacji zamówienia.. Jeśli Sklep nie będzie wstanie zrealizować zamówienia w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Klient ma prawo odstąpić od umowy, pomimo ustawowych 14-tu dni. 
 4. Klient ma prawo do modyfikacji złożonego zamówienia, jeżeli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, niemniej jednak tylko do momentu, gdy zamówienie nie zostało wysłane, i tylko za zgodą i porozumieniem ze Sklepem. Klient w tym celu powinien jak najszybciej powiadomić Sklep o chęci modyfikacji zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, wskazany w zakładce Kontakt na stronie sklepu. Przy modyfikacji zamówienia, co jest jednoznaczne ze zmianą umowy sprzedaży, potwierdzenie modyfikacji i kosztów z tym związanych musi być potwierdzone pisemnie drogą mailową na adres email biuro@shaggybrown.pl. Jeżeli modyfikacja zamówienia miałaby obejmować zamówienie, gdzie zamówiony jest tylko jeden produkt, zamówienie zostaje anulowane, a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. 
 5. Warunki realizacji zamówień nietypowych ustalane będą z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za zamówienia nietypowe uważa się zamówienia dla podmiotów gospodarczych, towary o cechach zastrzeżonych przez Klienta, zamówienia o znacznej wartości, zamówienia o wadze przekraczającej 60kg bądź zamówienia z adresem odbiorcy poza terytorium RP.  

 

§6. Dostawa
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i ogranicza się do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej, przy czym dostawa w takim przypadku następuje po uzgodnieniu kosztów dostawy drogą mailową zgodnie § 5 pkt 5 niniejszego regulaminu oraz tylko po przedpłacie za zamówienie.
 2. Zamówienia wysyłane są w dni robocze. Koszty dostawy wyrażone są w kwotach brutto i wynoszą odpowiednio, w zależności od formy dostawy: 
  1. przesyłka kurierska: 13,50 zł (przedpłata) lub 17,00 zł (pobranie), z w wyłączeniem pkt 4 i pkt 5 niniejszego paragrafu, 
  2. przesyłka do Paczkomatu InPost - 12,50 zł (przedpłata), z wyłączeniem pkt 4 niniejszego paragrafu,
  3. przesyłka Paczka w Ruchu - 9,70 zł (przedpłata), z wyłączeniem pkt 4 niniejszego paragrafu.
  4. odbiór osobisty - 0,00 zł 
 3. Koszty dostawy ponosi Klient z wyjątkiem punktu 4 niniejszego paragrafu lub gdy Sklep ogłasza promocję i warunki promocji stanowią inaczej.
 4. Klient nie ponosi kosztów dostawy za zamówienia do 30kg, o wartości równej lub powyżej kwoty 149 zł, bez względu na formę płatności.
 5. Do zamówień, których waga zamówienia wynosi 40kg - 60kg doliczana jest dopłata 35 zł, bez względu na wartość zamówienia i możliwa jest tylko przesyłką kurierską. Do zamówień powyżej wagi 60kg stosuje się §5 pkt 5 niniejszego regulaminu.
 6. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie w osobnej zakładce strony - Wysyłka.
 7. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych od wysłania zamówienia, gdzie zamówienia realizowane przesyłką kurierską następują zazwyczaj dzień do dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od nadania przesyłki, zamówienia realizowane przesyłką do Paczkomatu InPost następują zazwyczaj dzień do dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku), przesyłki przez Paczka w Ruchu następują zazwyczaj od dwóch do pięciu dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od nadania przesyłki.

 

§7. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego INTELIGO nr 50 1020 5558 1111 1903 9710 0057
  2. płatnością elektroniczną za pośrednictwem systemu Przelewy24,
  3. kartą płatniczą poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24 : Visa Electron, Visa Classic, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express (karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru), 
  4. kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w punkcie przez terminal płatniczy Elavon: Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club, Union Pay, JCB, American Express, Visa/Mastercard non EEA (pozaeuropejskie)
  5. płatnością gotówką przy odbiorze (w punkcie sklepu lub u kuriera).
 3. Ceny towarów w sklepie internetowym shaggybrown.pl nie są tożsame z cenami towarów w sklepie stacjonarnym. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym, wybierając odbiór osobisty w punkcie (sklep stacjonarny) ma zagwarantowaną cenę sklepu internetowego tylko do towarów obejmujących zamówienie internetowe.  

 

§8. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów i doręczenie zamówienia w uzgodnieniu z Klientem zostało podzielone na etapy, to 14-dniowy czas terminu odstąpienia od umowy liczy się od daty w której Konsument wszedł w posiadanie ostatniej przesyłki lub w którym osoba trzecia inna niż przewodnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej przesyłki. 
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą na adres 02-746 Warszawa, ul. Noskowskiego 10/24, lub pocztą elektroniczną na adres email: biuro@shaggybrown.pl), podając swoje imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail.
 5. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy poprzez jednoznaczne wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres email biuro@shaggybrown.pl, Sklep niezwłocznie (w godzinach pracy) potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres zwrotny email. 
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z Art.38  Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Klientowi, gdy:
  1. cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. zamówione towary są w zapieczętowanym opakowaniu, którym po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu 
  5. zamówione towary ze względu swój na charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  6. dostarczane są dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. 

 

§9. Skutki odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgadza się na inne rozwiązanie; który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient obowiązany jest przekazać lub odesłać Sklepowi towar na adres SHAGGY BROWN ul. Tango 3 (wjazd od Poleczki 13), 02-822 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 
 4. Klient, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. 
 5. W przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykły sposób pocztą, klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru, a wysokość tego kosztu szacowana jest maksymalnie na kwotę około 40 zł.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§10. Reklamacje dotyczące Towarów
 1. SHAGGY BROWN Magdalena Straszkiewicz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@shaggybrown.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji konsumenta w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację, uważa się że reklamację uznał. Odpowiedź na reklamację sklep przekazuje klientowi w formie pisemnej na adres zwrotny email. 
 3. Produkty objęte promocją cenową ze względu na krótki okres użycia są wyraźnie oznaczone i nie podlegają reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. datę złożenia reklamacji,
  2. strony umowy (dane sprzedawcy i Konsumenta),
  3. datę wydania towaru,
  4. cenę i rodzaj produktu (przy reklamacji karm i suplementów także numer LOT, czyli numer partii i serii, którym opatrzone jest każde opakowanie),
  5. opis wady towaru 
  6. czas ujawnienia wady,
  7. dowód zakupu (paragon lub kopia paragonu, lub faktura, lub wydruk z karty, lub wyciąg bankowy potwierdzający płatność za towar),
  8. żądania Konsumenta (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna),
  9. podpis składającego reklamację.
 5. Konsument składający reklamację powinien dostarczyć wadliwą rzecz do punktu 02-822 Warszawa, ul. Tango 3 (wjazd od Poleczki 13) na koszt sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie do sprzedawcy będzie nadmiernie utrudnione, konsument musi udostępnić towar w miejscu, w którym się znajduje.
 6. Sklep odpowiada za sprzedany towar wobec Konsumenta w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. W przypadku towarów używanych okres rękojmi ogranicza się do jednego roku.
 7. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, gwarant - producent ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedanego towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza i nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej. Jeżeli konsument korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu ulega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, polegający na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady. 
 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 02-749 Warszawa, ul. Noskowskiego 10/24, mailowo pod adres biuro@shaggybrown.pl
  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

§11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z prawem polskim, Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego Regulaminu.
 2. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 175 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-09-16
Szybko i sprawnie.
2022-08-08
Szybka obsługa
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel