Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Program lojalnościowy

Zostań naszym stałym klientem i zyskaj dodatkowe profity!

Wiemy ile nas kosztują nasze zwierzaki, ale na nich nie oszczędzamy. Wiemy też jak ważny jest dla Ciebie twój czworonożny przyjaciel.  Teraz w Shaggy Brown zwracamy wydane przez Cebie pieniądze w punktach, za które możesz nabyć atrakcyjne nagrody. 

Zasady są banalnie proste.

1. Zarejestruj się i załóż konto, z którego zawsze będziesz robić zakupy.

2. Za każde wydane w sklepie pieniądze otrzymasz punkty, które wpadną na Twoje konto.

3. Zapisz się do newslettera a otrzymasz na start 200 punktów.

4. Po każdym zakupie oceń produkt i wystaw o produkcie opinię - możesz zgarnąć kolejne 40 punktów.

5. Jeśli masz konto na Facebooku lub Instagramie polub nasze profile i pilnie je śledź. Za aktywność też nagradzamy. Możesz miesięcznie zgarnąć kolejne 100 punktów. 

6. Punkty nie mają terminu ważności!

7. Zbierzesz punkty - wymień je na nagrody! 

Szczegóły w regulaminie.

 

Już niedługo opublikujemy katalog nagród. Szukaj ich na pasku z napisem NAGRODY ZA PUNKTY

 

 

Regulamin programu lojalnościowego

w sklepie SHAGGY BROWN

  

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem programu jest sklep zoologiczny Shaggy Brown Magdalena Straszkiewicz, zarejestrowany w Warszawie, 02-746 przy ul. Noskowskiego 10 lok.24, wpisany  do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 951 154 88 38 i numerem REGON 146249172

2. Program skierowany jest do zarejestrowanych klientów sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.shaggybrown.pl

3. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji konta. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do swoich danych osobowych i ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

a. Punkty – jednostka bonusowa oznaczająca wartość liczbową

b. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie

c. Sklep – sklep zoologiczny prowadzony pod adresem www.shaggybrown.pl

d. Konto Klienta – konto służące do składania zamówień, dokonywania zakupów i gromadzenia Punktów naliczanych w ramach systemu premiowania

e. Stan Konta – aktualna ważnych liczba Punktów naliczonych Klientowi na jego Koncie.

f. Nagroda – nagroda w formie rzeczowej wyszczególniona w Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, która wymieniana jest Klientowi za zgromadzone przez Klienta punkty.

g. Katalog Nagród – lista Nagród oferowanych przez Organizatora w systemie premiowania oraz liczba Punktów, które są wymagane do otrzymania Nagrody, opublikowane w Sklepie. 

6. Program lojalnościowy obowiązuje od 30 maja 2021 roku. Data zakończenia programu nie jest określona.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w każdym czasie.

 

 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 

1. Warunkiem przystąpienia do programu jest zarejestrowanie Konta w Sklepie. 

2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca zarejestrowane Konto w Sklepie, zwana dalej Klientem.

3. Konto służy do identyfikacji Klienta oraz rejestracji punktów uzyskiwanych przez Klienta.

4. Każde konto posiada login i hasło ustalane przez Klienta w trakcie rejestracji.

5. Punkty dopisywane są do jednego konta Klienta, nawet jeżeli Klient posiada więcej niż jedno konto w sklepie. Punkty przyznawane są do konta, z którego Klient robi zamówienie.

6. Punkty nie mogą być przekazane na Konto innego Klienta.

7. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

8. Stan Konta Klient może sprawdzić w Sklepie,  po zalogowaniu się do konta Sklepu  w zakładce  Twoje konto > Program lojalnościowy.

9. Klient może przystąpić do programu w każdym momencie jego trwania, na zasadach obowiązujących w dniu przystąpienia.

 

 

§ 3 System przydzielania Punktów

 

1. Punkty przydzielane są za zakup towarów objętych systemem premiowania, widoczne w karcie towaru każdego produktu objętego systemem premiowania.

2. Punkty przyznawane są za:

a. subskrypcję do newslettera

b. za każde wydane w sklepie zł

c. opinię o towarach

d. za aktywność na fanpage Sklepu na Faceebook, działającego pod adresem https://www.facebook.com/ShaggyBrownPL i/lub Instagramie działającego pod adresem https://www.instagram.com/shaggybrown_pl/

3. Za subskrypcję do newslettera Klient otrzymuje jednorazowo 200 punktów.

4. Za każde wydane w Sklepie 4 zł Klient otrzymuje 1 punkt.

5. Za każdą zatwierdzoną przez Sklep opinię, potwierdzoną zakupem w Sklepie, Klient może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Na zatwierdzoną opinię składa się:

a. 5 punktów za ocenę towaru

b. 35 punktów za napisanie opinii o towarze, o długości opinii minimum 100 znaków

6. Organizator ma prawo przydzielania dodatkowych punktów za aktywność Klienta na Stronie (fanpage) sklepu na Facebook i/lub Instagramie. Klient aktywny na stronie fanpage sklepu może otrzymać maksymalnie 100 punktów miesięcznie.

Za aktywność rozumie się:

a. dodawanie komentarzy pod postami Organizatora z dopiskiem #aktywnizShaggyBrownmaksymalnie 50 punktów miesięcznie

b. udostępnianie postów Organizatora na własnych profilach z dopiskiem #aktywnizShaggyBrownmaksymalnie 50 punktów miesięcznie

Dodatkowe punkty przyznawane są uznaniowo przez Organizatora i nie podlegają negocjacjom. W celu przyznania dodatkowych punktów Klient musi jednorazowo zgłosić drogą mailową na adres biuro@shaggybrown.pl informację o chęci przystąpienia do aktywności na fanpage sklepu, podając nazwę swojego profilu na Facebook/ Instagram oraz adres mailowy, na którym jest utworzone konto w Sklepie. Zgłoszenie przystąpienia Organizator potwierdza mailem zwrotnym. Wymóg ten jest niezbędny do weryfikacji aktywności Klienta. Organizator każdego ostatniego dnia miesiąca zweryfikuje aktywność Klienta na fanpage sklepu i uznaniowo przypisze Klientowi dodatkowe punkty do jego konta.

7. Organizator ma prawo przydzielenia dodatkowych Punktów Klientowi lub podwajania Punktów w akcjach promocyjnych ogłaszanych w newsletterze.

8. Organizator ma wyłączne prawo ustalania za nabycie których towarów przysługują Punkty.

9. Punkty przyznawane są tylko za prawidłowe dokonanie zakupu w Sklepie i zapłaty za te towary: gotówką, przelewem lub za pobraniem. Punkty nie są przyznawane za samo złożenie zamówienia, bez dokonania zakupu.

10. Punkty naliczane są na Konto Klienta po upływie 14 dni, po zaksięgowaniu wpłat za zamówienia.

11. Punkty będą odejmowane z Konta Klienta za zwrot towarów, w wysokości za które zostały przyznane punkty.

 

 

§ 4 Nagrody – wymiana za punkty

 

1. Lista nagród, zwana w dalszej części Katalogiem Nagród opublikowana jest na stronie Sklepu w zakładce Nagroda za punkty.

2. Punkty mogą być wymienione tylko za nagrody umieszczone w zakładce Nagroda za punkty.

3. Wybranie nagrody możliwe jest tylko za uzbieranie odpowiedniej liczby punktów, których wymagana jest ilość podana w karcie nagrody.

4. W przypadku, gdy wartość Nagrody przewyższa liczbę zgromadzonych przez Klienta punktów nie ma możliwości dopłacenia do nagrody inną formą (gotówka, przelew, pobranie).

5. Nagroda wysyłana jest z zamówieniem na inne produkty. Jeżeli klient decyduje się na zamówienie tylko nagrody bez innych produktów, dolicza się koszty przesyłki zgodnie z obowiązującymi cenami na stronie.

6. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, opisy, parametry) prezentowane w Katalogu nagród wskazują wyłącznie rodzaj nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w tym usuwania dotychczasowych nagród, czasowego wstrzymania wydania nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności systemu premiowania, jak również z innych niezależnych od Organizatora.

8. W przypadku, gdyby brak zamówionej nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować czy wybiera inna nagrodę.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Nagrody wynikłe z przyczyn od niego niezależnych. Warunkiem dostarczenia nagrody jest jej dostępność. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy Nagrody w przypadku tymczasowego braku Nagrody lub dostarczenie nagrody o takiej samej wartości punktów, po uzgodnieniu tego z Klientem dokonującego wymiany nagrody za punkty.

10. Z chwilą zamówienia przez Klienta Nagrody, liczba punktów odpowiadająca wybranej nagrodzie zostaje odjęta ze stanu Klienta.

 

§ 5 Reklamacje

 

1. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych Punktów Klient zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi na piśmie na adres mailowy biuro@shaggybrown.pl.

2. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie historii zakupów i zwrotów Klienta, widocznych na stronie w zakładce Moje konto > Historii transakcji.

3. W przypadku widocznego uszkodzenia Nagrody w trakcie odbioru przesyłki, Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt wydającemu nagrodę.

4. W przypadku wady technicznej Nagrody, która podlega gwarancji, Klient może zgłosić reklamację. Do reklamacji musi być dołączone potwierdzenie odbioru Nagrody. Wadliwa nagroda, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zostanie wymieniona na nową w miarę dostępności bądź wymieniona na inną Nagrodę o zbliżonej ilości punktów. Jeżeli wadliwa nagroda nie będzie miała adekwatnego w punktach zamiennika, punkty za wadliwą nagrodę zostaną zwrócone na konto Klienta. Wymieniona nagroda zostanie dołączona do kolejnego zamówienia Klienta.

5. Nagrody nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

 

§ 6 Postanowienia końcowe.

 

1. Klient zakładający konto w Sklepie i automatycznie przystępując do programu lojalnościowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Program lojalnościowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z 19 listopada 2009 roku (Dz. U.2009 Nr 201 poz.1540, z późniejszymi zmianami).

3. Wszelkie informacje związane z programem lojalnościowym umieszczone są przez Organizatora na stronie www.shaggybrown.pl

4. Niniejsze warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Organizatora mogą ulec zmianie, jeżeli uzasadnione jest to potrzebą uatrakcyjnienia programu lub jego usprawnienia w funkcjonowaniu. Zmiana taka zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane są przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

6. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z regulaminu maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady programu lojalnościowego w sklepie Shaggy Brown.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 175 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-09-16
Szybko i sprawnie.
2022-09-02
Jak zawsze zadowolona
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel